ผลิตภัณฑ์ของเรา

Cedar Computerize Maintenance Management

Cedar Web : CMMS - Computerized Maintenance Management System

ระบบบริหารงานบำรุงรักษาสำหรับโรงงานขนาดกลาง-ใหญ่ มี work process สามารถทำ Work Flow และการ approve บันทึก Failure Mode เพื่อการวิเคราะห์ปรับปรุง Reliability รองรับ Central Maintenance Concept

คุณสมบัติเเด่น
 • ทำงานบน Web และ Internet (Web Based Application)
 • วิเคราะห์ Reliability ของอุปกรณ์ (Equipment Reliability Analysis)
 • รองรับ Multi-Sites และ Multi-Store
 • รองรับ Central Store Concept
 • รองรับ Central Maintenance Concept
 • กำหนด Work flow การทำงานได้ยืดหยุ่นตามเงื่อนไขในการส่งอนุมัติขององค์กรได้
 • บันทึก Failure Mode ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์ด้าน Reliability ของอุปกรณ์และหน่วยผลิต
 • สามารถแยกทำแผน PM และออกใบสั่งงานโดยผู้ดูแลงานแต่ละกลุ่มได้
 • สามารถปรับแผน PM โดยการ Drag & Drop ได้บนหน้าจอ
Cedar Computerize Maintenance Management

IDYL PM Web: The Compact CMMS

ระบบบริหารงานบำรุงรักษา สำหรับงานซ่อมบำรุง เพื่อ โรงงานอุตสาหกรรม , งานดูแลอาคาร , ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ช่วยจัดทำแผน PM บันทึกประวัติการซ่อม การใช้อะไหล่ กำลังคน ค่าใช้จ่าย เริ่มต้นระบบง่ายและรวดเร็ว

คุณสมบัติเด่น
 • Web Application สามารถดูข้อมูลจากที่ต่างๆ ได้ทุกที่
 • Responsive Web Design รองรับการแสดงผลหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด (Desktop, Tablet, Smart Phone)
 • รองรับการทำงานผ่านระบบ Email (ส่งใบแจ้งซ่อมและใบสั่งงานไปยัง Email)
 • ใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเตรียมข้อมูล หรือ Implement ระบบ (Add on the fly)
 • เปลี่ยนรหัสข้อมูลได้ โดยประวัติและข้อมูลที่เชื่อมโยงกันยังคงอยู่ ถึงแม้จะเปลี่ยนรหัสไป
 • ใช้งานง่าย กรอกข้อมูลน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่เพียงพอในการวิเคราะห์ปรับปรุงงานได้อย่างสมบูรณ์
 • แยกข้อมูลแต่ละ Site ออกจากกัน ผู้บริหารสามารถติดตามงานผ่านระบบได้ทุก site (Distributed Work, Centralized Data)
 • จัดทำแผน PM ในรูปแบบปฏิทิน (Smart Plan)
 • แผนความต้องการใช้อะไหล่และทรัพยากร สำหรับงาน PM เพื่อเตรียมจัดหาหรือทำงบประมาณ
 • กำหนดชุดสาเหตุการเสีย (Failure Mode) เพื่อเป็นข้อมูลในการการวิเคราะห์ Equipment Failure และ Equipment Reliability
 • สามารถดูประวัติการใช้อะไหล่และทรัพยากรของอุปกรณ์แต่ละตัวได้
 • มีเครื่องมือเพื่อดึงข้อมูลในรูปแบบ Pivot Table สามารถกรองข้อมูล และ Export เป็น Excel หรือ pdf ได้
 • มีรายงานหลายมิติ (Cube หรือ Multi-Dimension Reports) ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกหมุนดูปัญหาในมุมต่างๆ ทำให้สะดวกไม่ต้องใช้รายงานจำนวนมาก
Cedar Computerize Maintenance Management

Cedar RAM : SPO - Spare Part Optimizer

Spare Optimizer เป็น Software ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บอะไหล่ให้เหมาะสม ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป มีอะไหล่พอใช้เมื่อต้องการแต่เก็บน้อยที่สุด (Parts Optimization) โดยใช้หลักการทางสถิติวิเคราะห์อะไหล่แต่ละรายการ ครอบคลุมข้อมูล Part Lead Time, Cost, อัตราการใช้, Criticality ของอะไหล่ และอุปกรณ์, ประวัติการเสียในระดับ Failure Mode, นโยบายความเสี่ยงของบริษัทต่ออะไหล่กลุ่มต่างๆ โดยสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำในการเก็บที่เหมาะสมตั้งแต่อะไหล่ทั่วไป (Active Parts) ไปจนถึงอะไหล่ประกัน (Insurance Parts)

คุณสมบัติเเด่น
 • กำหนดคลังส่วนตัว (Virtual Store) เพื่อวิเคราะห์อะไหล่ของตัวเองได้
 • วิเคราะห์อะไหล่ที่มีความสำคัญน้อยที่มีการหมุนเวียนสูง (Active Parts) จนถึงความสำคัญมากเช่น Insurance Partsได้
 • ควบรวมผลการวิเคราะห์ Max/Min ของคลังย่อย ให้เป็น Max/Min รวมที่ตอบสนองทุกคลังได้ (Stock / Risk Consolidation)
 • สามารถวิเคราะห์ทีละหลายๆรายการได้ (Bulk Process) สำหรับอะไหล่ที่มีความสำคัญน้อย (Low Criticality)
 • กำหนดระดับ Max/Min ตามนโยบายความเสี่ยงของบริษัทได้
Cedar Computerize Maintenance Management

Cedar RAM : RCM – Reliability Centered Maintenance

Reliability Centered Maintenance เป็น Software ที่สนับสนุนการเลือกนโยบาย PM ตามหลักการความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อกระบวนการ RCM (Reliability Centered Maintenance) การวิเคราะห์ข้อมูลจากความเสียหาย (Failure Data Analysis) โดยการคำนวณพารามิเตอร์ทางสถิติของแต่ละ Failure Mode ของอุปกรณ์ ทำให้สามารถเลือกงาน PM และ ระยะเวลา (Interval) ที่เหมาะสมที่จะหยุดยั้งการหยุดนอกแผนของอุปกรณ์ได้

คุณสมบัติเเด่น
 • สามารถเริ่มทำ RCM ตามกระบวนการ (Classical RCM analysis) หรือเเฉพาะจุดที่ต้องการ(Fast track RCM analysis) ได้
 • จัดการข้อมูลการเสีย (Failure Data) สามารถสร้าง Failure Data Library ได้
 • Maintenance and Reliability Analysis
 • Planned Maintenance Optimization (Optimum cost or availability)
Cedar Computerize Maintenance Management

Cedar RAM : MSI – Maintenance Strategic Information

Maintenance Strategic Information เป็น Software ที่นำข้อมูลจากระบบบริหารงานบำรุงรักษา (CMMS) มาจัดทำรายงานเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้ผู้บริหารได้เห็นปัญหาในการจัดการในสองมุมมองได้แก่ สมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา (Organization Performance) และประสิทธิผลของ Asset ที่หน่วยงานบำรุงรักษานั้นดูแล (Asset under custody performance)

คุณสมบัติเเด่น
 • Organization Performance
 • Asset Performance
 • รองรับการบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษาแบบ Maintenance Performance Budgeting

หนังสือของเรา

บริการของเรา

บริการ Implement ระบบบริหารงานบำรุงรักษา

Cedar CMMS Implementation

 • อบรมการใช้งาน (Cedar CMMS Software Training)
 • อบรมเชิงวิชาการะบบบริหารงานบำรุงรักษา(Maintenance Management System)
 • จัดทำพิมพ์เขียวในการ Implement (Blue Print for Implementation)
 • การจัดทำข้อมูลงานบำรุงรักษา (Data Preparation & Upload )
 • การจัดสร้างระบบงานบำรุงรักษา (Maintenance Work Process)
 • การทดสอบระบบงาน (User Acceptant Test (UAT))
 • อบรมผู้ใช้งานและขึ้นระบบ (End User Training, Go live)
 • ปรับปรุงรายงานให้เหมาะกับการใช้งาน (Report customize)
 • เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Software (Software Interface)
 • การทดสอบการเชื่อมต่อ (Interface System Integration Test (SIT))

บริการวิเคราะห์และปรับปรุงอะไหล่

Spare Part Reduction & Optimization

 • Spare Part Audit
  เป็นบริการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารพัสดุอะไหล่ ผลจากการทำ Spare Part Audit คือ Gap to close จากการบริหารพัสดุอะไหล่
 • Analysis Techniques for Effective Spare Part Control
  เป็นบริการวิเคราะห์ข้อมูลพัสดุอะไหล่เชิงลึกเพื่อหา Action Plan ให้การบริหารควบคุมให้เกิดประสิทธิผล
 • Spare Part Reduction & Optimization Implementation
  เป็นบริการ Implement software Cedar RAM : SPO – Spare Part Optimizer เพื่อกำหนดปริมาณเหมาะสมในการเก็บอะไหล่ (Spare Part Optimization) ซึ่งอะไหล่บางรายการเก็บมากไป อะไหล่บางรายการเก็บน้อยไป มีความเสี่ยงต่อการสูญเสีย ถ้าเกิดการหยุดของอุปกรณ์ที่สำคัญ โดยระบบจะ Recommend Max/Min ที่เหมาะสมของอะไหล่แต่ละรายการให้ ภายใต้นโยบายความเสี่ยงขององค์กร

บริการปรับปรุงงาน PM

Preventive Maintenance Improvement

 • PM Audit
  บริการตรวจสอบประสิทธิผลของงาน PM ที่ทำอยู่ (PM Effectiveness) โดยตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณงาน PM โดยพิจารณาจากกระบวนการคัดกรองงาน PM Failure ที่เกิดขึ้น และสุดท้ายคือค่าใช้จ่าย (Cost) และความสูญเสีย (Loss) ที่เกิดขึ้น
 • PM Improvement
  บริการปรับปรุงงาน PM โดยเลือกงาน PM ของ Critical Equipment มาพิจารณาปรับปรุง โดยใช้ Software Cedar RAM : RCM – RCM Based PM Optimizer สิ่งที่ลูกค้าได้คือ รายการงาน PM และ Intervalที่เหมาะสม จากการวิเคราะห์ข้อมูล
 • RCM Implementation
  บริการ Implement Software Cedar RAM : RCM เพื่อให้ลูกค้ามีระบบการวิเคราะห์ ไว้ใช้ในองค์กร