TEC14 Maintenance of HP. Multi Stage Pump
การบำรุงรักษาปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบปั๊ม การหาสมรรถนะของปั๊ม ประเภทของปั๊ม การติดตั้งปั๊ม การใช้งานและการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ความเสียหาย และแนวทางแก้ไขปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น โดยเน้นกับปั๊มที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ ความเข้าใจ ในทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบปั๊ม
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการติดตั้ง การใช้งาน และการตรวจสอบปั๊มขณะใช้งาน
3. มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบำรุงรักษาปั๊มความดันสูงแบบหลายชั้น
4. สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของปั๊ม และแนวทางแก้ไข
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกร, หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิค, ผู้ที่ทำงานด้าน Operation
  • บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้านปั้ม
หัวข้อสัมมนา
บทที่ 1 : ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นของปั๊ม
1.1 คำจำกัดความและคุณลักษณะทั่วไปของปั๊ม
1.2 สมการพื้นฐานทางกลศาสตร์ของไหล
1.3 ทฤษฎีเบื้องต้นของปั๊ม
1.4 การหาสมรรถนะของปั๊ม
บทที่ 2 : หลักการทำงานและประเภทของปั๊ม
2.1 การแยกประเภทของปั๊ม
2.2 ลักษณะรูปแบบใบพัด
2.3 หลักการทำงานของปั๊มหลายชั้น
2.4 การออกแบบและการเลือกใช้งานของปั๊ม
บทที่ 3 : การติดตั้งปั๊มและอุปกรณ์ประกอบ
3.1 ตำแหน่งที่ติดตั้งปั๊ม
3.2 การติดตั้งปั๊มและต้นกำลัง
3.3 การติดตั้งท่อดูดน้ำและอุปกรณ์
3.4 การติดตั้งท่อส่งน้ำและอุปกรณ
บทที่ 4 : การใช้งานและการบำรุงรักษาปั๊ม
4.1 การตรวจสอบปั๊มหลังการติดตั้ง
4.2 การนำปั๊มเข้าใช้งาน
4.3 การหยุดเดินเครื่อง
4.4 ข้อควรระวังในการใช้ปั๊ม
4.5 การตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มขณะใช้งาน
บทที่ 5 : การถอดประกอบและตรวจซ่อมปั๊ม
5.1 รายละเอียดชิ้นส่วนของปั๊ม
5.2 ขั้นตอนการถอดปั๊มหลายชั้น
5.3 ขั้นตอนการประกอบปั๊มหลายชั้น
5.4 การตรวจสอบความเสียหายของปั๊ม
5.5 ข้อควรระวังในการถอดประกอบปั๊ม
บทที่ 6 : การวิเคราะห์ความเสียหายของปั๊ม
6.1 ลักษณะและรูปแบบความเสียหาย
6.2 การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของปั๊ม
6.3 การแก้ไขและป้องกันความเสียหายของปั๊ม
6.4 การปรับปรุงชิ้นส่วนเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊ม