TEC13 Boiler Maintenance
การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและหม้อไอน้ำ ประเภทของหม้อไอน้ำ ส่วนประกอบของหม้อไอน้ำ หลักการทำงาน การหาประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ การตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษาการวิเคราะห์ความเสียหายและแนวทางแก้ไขหม้อไอน้ำ โดยเน้นกับหม้อไอน้ำที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ำความดันสูง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้และเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
2. เพื่อรู้และเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ
3. เพื่อรู้และเข้าใจประเภทของหม้อไอน้ำ ส่วนประกอบของหม้อไอน้ำ
4. เพื่อรู้และเข้าใจหลักการทำงานของหม้อไอน้ำ
5. เพื่อรู้และเข้าใจการตรวจสอบและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
6. เพื่อทราบและสามารถวิเคราะห์ความเสียหายของหม้อไอน้ำ และแนวทางแก้ไข
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • Technician, Engineer, Machanical
  • ผู้ที่ทำงานด้าน Operation, บุคคลที่ทำงานด้าน Maintenance, ผู้ที่ทำงานด้าน Boiler
หัวข้อสัมมนา
1. ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
1.1 การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer)
1.2 วัฏจักรกำลังไอ (Vapor and liquid cycle)
1.3 การเปลี่ยนแปลงพลังงาน (Energy Conversion)
1.4 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant)
2. ทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นของหม้อไอน้ำ
2.1 คำจำกัดความของหม้อไอน้ำ (Boiler Definition)
2.2 การแบ่งประเภทของหม้อไอน้ำ (Type of Boiler)
2.3 การไหลเวียนของน้ำและไอน้ำ (Water and Steam Circuit)
2.4 พิกัดหม้อไอน้ำ (Boiler Rating)
2.5 วิวัฒนาการของหม้อไอน้ำ (Boiler Development)
2.6 วัสดุของหม้อไอน้ำ (Boiler Material)
2.7 ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (Boiler Efficiency)
3. อุปกรณ์และชิ้นส่วนของหม้อไอน้ำ
3.1 อุปกรณ์และชิ้นส่วนหลักของหม้อไอน้ำ
3.2 อุปกรณ์เสริมของหม้อไอน้ำ
4. การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
4.1 เทคนิคและวิธีการตรวจสอบหม้อไอน้ำ
4.2 การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน
4.3 การตรวจสอบช่วงหยุดหม้อไอน้ำ
4.4 การทดสอบหม้อไอน้ำ
4.5 การเก็บรักษาหม้อไอน้ำ
5. การวิเคราะห์ความเสียหายของหม้อไอน้ำ
5.1 ลักษณะและรูปแบบความเสียหาย
5.2 การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหาย
5.3 การแก้ไขและป้องกันความเสียหาย
6. การปรับปรุงชิ้นส่วนอุปกรณ์หม้อไอน้ำ
6.1 การปรับปรุงชิ้นส่วนหลักของหม้อไอน้ำ
6.2 การปรับปรุงอุปกรณ์เสริมของหม้อไอน้ำ