TEC11 การบำรุงรักษา Control Valve
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

ในกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป Control Valve เป็นอุปกรณ์หลักตัวหนึ่ง ซึ่งจะคอยควบคุมอัตราการไหลของ ของไหลในระบบไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิแรงดัน ระดับ หรืออัตราการไหล Control Valve ต้องสัมผัสกับของไหลโดยตรงทั้งแรงดันอุณหภูมิ การกัดกร่อน การผุกร่อนจากของเหลว แก๊ส สารเคมีต่างๆ ที่ใช้งาน เพื่อให้การใช้งาน Control Valve มีความเชื่อถือได้สูง และมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน การ Maintenance อย่างถูกวิธีจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดการสูญเสียจากการเสียหายของ Control Valve และการผลิตต้องหยุดลงทำให้ต้องสูญเสียรายได้จากการผลิต

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกชนิดของ Control Valve ได้
2. พื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบการทำงานของ Control Valve ได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกระบวนการซ่อม Control Valve ใน Work Shop ได้
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับแต่งการทำงานของ Control Valveได้
หัวข้อสัมมนา
1. Introduction to Control Valve, Control Valve terminology, Fashing & Cavitation
2. ชนิดของ Valve Body, Valve Bonnet
3. Control Valve Packing, Control Valve and Connection
4. Valve Trim Flow Characteristic of Control Valve
5. การบำรุงรักษา Control Valve (ถอดประกอบ) การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย (NDT)
6. Valve Actuator & Valve Positioner
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกร, หัวหน้างาน
  • วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา
  • ช่างเทคนิค, ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับ Control Valve