TEC08 Machine Failure Analysis
การวิเคราะห์ความเสียหายเครื่องจักร
เวลา 2 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมของวัสดุในสภาวะการใช้งานภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสียหายได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้จะสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และเพิ่มทักษะในการแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องจักรกล รู้จักชนิดและคุณสมบัติของโลหะที่จะนำมาใช้งาน
2. ให้รู้ถึงพฤติกรรมของวัสดุขณะรับภาระในแต่ละลักษณะการใช้งาน
3. ให้รู้ถึงรูปแบบการเสียหายของวัสดุภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ
4. ให้สามารถวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุเพื่อหาสาเหตุของความเสียหายได้
5. สามารถแก้ไข และป้องกันความเสียหายที่เคยเกิดหรืออาจเกิดกับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลได้
หัวข้อสัมมนา
1. การจำแนกกลุ่มวัสดุ
2. โลหะวิทยาเบื้องต้น
3. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ
4. พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็ง
5. กลศาสตร์การแตกหัก กฎเกณฑ์การวิบัติ
6. Failure Mode
7. Failure Type
8. Step of Failure Analysis
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน
  • ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
  • วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา
  • ช่างหรือวิศวกรผู้ทำหน้าที่ในการผลิต บำรุงรักษา ซ่อม อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล