TEC07 การหา Alignment สำหรับเครื่องจักรหมุนในงานอุตสาหกรรม
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

ในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้น การหา Alignment เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัญหาความเสียหายของชิ้นส่วนในเครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นลูกปืนชำรุด, Coupling ฉีกขาด หลุดหลวม หรือการเกิดความสั่นสะเทือนสูงเกินพิกัดนั้นกว่า 50% จะมีสาเหตุหลักมาจากการเยื้องของเพลา (Misalignment) เกือบทั้งสิ้น ผลเสียจากการ Misalignment นั้นยังทำให้อายุการใช้งานสั้นเกินควรเกิดการเสียกำลังโดยสูญเปล่า, เครื่องจักรทำงานหนัก เสียบ่อย กินไฟ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหากบุคลากรบำรุงรักษามีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอที่จะทำ Alignment ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแล้วก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาค่ากระแสไฟฟ้า, รักษาระดับผลผลิตอีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอะไหล่ได้อย่างมากมาย

วัตถุประสงค์
1. ได้ทราบถึงหลักการหา Alignment ของเครื่องจักรอย่างถูกต้อง
2. สามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดต่างๆ ในการหา Alignment ได้ด้วยตนเอง
3. ลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานลงมาก เมื่อทราบถึงหลักการ Alignment ด้วยความปลอดภัย
หัวข้อสัมมนา
1. Cause of Machine Damage, Consequences of Misalignment and Potential of Cost Saving
2. Perfect Alignment
3. Misalignment Types
4. Alignment Tolerances
5. Alignment Tolerances
6. Alignment Method vs. Alignment Accuracy
7. Alignment Tool
8. Pre-Alignment Check
9. Precision Alignment
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกร, หัวหน้างาน, ช่างเทคนิค
  • ผู้ที่ลงมือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่มีการทำ Alignment เครื่องจักร