TEC06 Vibration Analysis
การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
รับฟรี หนังสือ Vibration Analysis
เวลา 2 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

งานบำรุงรักษาเป็นงานที่มีผลกระทบต่อต้นทุนและผลผลิตเป็นอย่างมากเครื่องจักรอุปกรณ์เป็นสาเหตุของปัญหาหลักๆ ทำให้เกิด Down Time ผลผลิตลดลงมักเกิดจากเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหว (Moving Parts) และ Rotating Machine การเลือกกลยุทธ์ในการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่สามารถลด Down Time ของเครื่องจักร และต้นทุนงานบำรุงรักษาได้มาก หนึ่งในกลยุทธ์นั้นคือ Predictive Maintenance (PdM) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถช่วยผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต (Productivity) ได้อย่างเห็นผลจริงๆ อีกทั้งการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือมีราคาค่าใช้จ่ายที่ลดลงเป็นอย่างมากระบบ PdM ที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถคาดคะเนและระบุได้ว่าเครื่องจักรที่ใช้งานอยู่มีสภาพดีอยู่หรือไม่ เครื่องจักรมีปัญหาอะไร เกิดขึ้นที่ไหน เกิดจากสาเหตุอะไรและเมื่อไรควรมีการซ่อมแซมก่อนที่จะเสียหายมากขึ้นการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพของเครื่องจักรได้ดีที่สุด และผู้ประกอบการจะไม่สามารถใช้ระบบซ่อมบำรุงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าขาดบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานและความชำนาญในการวัด และวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรเบื้องต้น และความถี่ของการสั่นสะเทือนในเครื่องจักร
2. เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือน เช่น หัววัด สายวัด เครื่องมือวัด และวิธีการวัด
3. เข้าใจวิธีค้นหาความบกพร่องของเครื่องจักรโดยใช้หลักการค้นหาจากความถี่การสั่นสะเทือน
4. หลักการแก้ปัญหาการสั่นเทือนเบื้องต้น เช่น การปรับดุลยภาพ ( Balancing)
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, หัวหน้างาน
  • ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน
หัวข้อสัมมนา
หัวข้อสัมมนา (วันที่ 1 : เวลา 09.00-16.00 น.)
1. ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษากับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
1.1 ทบทวนหลักการบำรุงรักษาเบื้องต้น
1.2 การวางแผนงานและจัดแบ่งเครื่องจักร
1.3 การวางแผนงานและจัดแบ่งเครื่องจักร
1.4 การกำหนดวิธีการและตำแหน่งการวัด
1.5 การจัดหาเครื่องมือ และจัดเตรียมบุคลากร
1.6 จัดระบบการออกตรวจวัดและการจัดเก็บข้อมูล
1.7 การตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
1.8 การจัดทำกราฟแนวโน้ม (Trend plot)
1.9 การเปรียบเทียบกราฟที่ได้ว่าเกินระดับที่กำหนดหรือไม่
1.10 การวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของเครื่องจักร
1.11 การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนกับงานบำรุงรักษา
2. ทฤษฎีการสั่นสะเทือนเบื้องต้น
2.1 ความรู้เบื้องต้นของการสั่นสะเทือน
2.2 ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของการสั่นสะเทือน
2.3 พลศาสตร์ของเครื่องจักร
2.4 ชนิดของการสั่นสะเทือน
3. การแปลงสัญญาณฟูเรียร์แบบเร็ว (FFT)
3.1 การแปลงสัญญาณแบบฟูเรียร์
3.2 สัญญาณบนโดเมนความถี่
3.3 การปรับปรุงสัญญาณแบบ Enveloping
4. หัววัดการสั่นสะเทือน
4.1 หัววัดการสั่นสะเทือนและหลักการทำงาน
4.2 - การเลือกใช้หัววัดการสั่นสะเทือน
4.3 การติดตั้งหัววัดการสั่นสะเทือน
4.4 การปรับเทียบหัววัดการสั่นสะเทือน
5. เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน
5.1 ส่วนประกอบของเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน
5.2 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน
5.2.1 มิเตอร์วัดการสั่นสะเทือน
5.2.2 เครื่องมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แบบ FFT
5.2.3 เครื่องมือเก็บข้อมูลแบบเวลาจริง (Real-Time)
5.2.4 เครื่องมือเก็บข้อมูลสำหรับงาน Startup และ Shutdown
5.2.5 ซอร์ฟแวร์สำหรับงานวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน Software for Vibration Analysis)
6. เทคนิคในการวัดและมาตรฐานการสั่นสะเทือน
6.1 การวางตำแหน่งของหัววัดการสั่นสะเทือนบนเครื่องจักร
6.2 สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการวัดการสั่นสะเทือน
6.3 ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดแบบระยะทาง ความเร็วแลความเร่ง
6.4 มาตรฐานการสั่นสะเทือน
7. เทคนิคการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
7.1 สัญญาณของการสั่นสะเทือน
7.2 หน่วยวัดขนาดของการสั่นสะเทือน
7.3 กราฟสำหรับการวิเคราะห์ (โดเมนเวลา,สเปกตรัม,แนวโน้ม, ออบิท,วอเตอร์ฟอล,โบเดโพลาร์)
7.4 การใช้สัญญาณ Enveloping วิเคราะห์ความบกพร่องของแบริ่ง
7.5 เทคนิคการอ่านมุมเฟส
หัวข้อสัมมนา (วันที่ 2 : เวลา 09.00-16.00 น.)
8. การวิเคราะห์ความบกพร่องของเครื่องจักรกลและกรณีศึกษา
8.1 หลักการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
8.2 สัญญาณความถี่ของเครื่องจักรกล
8.3 การวิเคราะห์ความบกพร่องและกรณีศึกษา
8.3.1 การไม่สมดุล (Unbalance)
8.3.2 การเยื้องแนวแกนของเพลา (Misalignment)
8.3.3 การเยื้องศูนย์กลาง (Eccentricity)
8.3.4 การโก่งของเพลา (Bent Shaft)
8.3.5 การแตกร้าวของเพลา (Shaft Crack)
8.3.6 การเสียดสีของโรเตอร์ (Rotor Rub)
8.3.7 การบกพร่องของแบริ่ง (Bearing Damage)
8.3.8 การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance)
8.3.9 การบกพร่องทางไฟฟ้า (Electrical Faults)
8.3.10 การบกพร่องทางไฟฟ้า (Electrical Faults)
8.3.11 แรงกระทำจากอากาศและของเหลว (Aerodynamic and Hydraulic Forces)
8.3.12 การบกพร่องของเฟืองเกียร์ (Gear Defects)
9. การปรับดุลยภาพในเครื่องจักรกล
9.1 ความหมายของการไม่สมดุลในเครื่องจักรกล
9.2 เครื่องมือการปรับดุลยภาพภาคสนาม
9.3 การปรับดุลยภาพโดยวิธีไม่ใช้เครื่องอ่านมุมเฟส (Four-Run Method)
9.4 การปรับดุลยภาพระนาบเดี่ยวโดยวิธีใช้เครื่องอ่านมุมเฟส