TEC05 Best Practices for Machinery Lubrication
การหล่อลื่นเครื่องจักรขั้นดีเยี่ยม
เวลา 2 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
หลักการและเหตุผล

การหล่อลื่นเครื่องจักรนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากอย่างหนึ่งสำหรับการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อทำให้สามารถทำให้เครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงสามารถสร้างผลตอบแทนสู่องค์กรของท่าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างผลิตภาพคุ้มค่ากับเงินลงทุน หากแต่ว่ายังมีการ “ส่งกำลังบำรุง” (Machinery Lubrication Logistics) ที่ไม่เหมาะสมต่อการหล่อลื่นเครื่องจักรมูลค่าสูงเหล่านั้นของท่าน (โดยภาพรวมแล้วนั้นเครื่องจักรกลมักชำรุดในระบบการหล่อลื่นชิ้นส่วนอุปกรณ์ มีสาเหตุมาจากการหล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง (Poor Lubrication) อยู่ประมาณ 50% ) ซึ่งเริ่มตั้งแต่

 • เครื่องจักรอุปกรณ์ขาดการหล่อลื่น (ขาดการเอาใจใส่ของผู้ใช้เครื่องจักร)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดชนิด (ขาดการใช้ข้อกำหนดชนิดสารหล่อลื่นจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต (OEM Recommendation)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นที่ผิดสเปค (ขาดการกวดขันในส่วนของคุณภาพสารหล่อลื่น (Lubricant Specifications) ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดระดับความสะอาด (ขาดระบบการกรองน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะน้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเทอร์ไบน์ และการขาดการกวดขันในส่วนของคุณภาพไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น ในระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดวิธีการ (ขาดการกวดขันในส่วนของผู้ใช้และผู้บำรุงรักษา และขาดการใช้ข้อกำหนด วิธีการหล่อลื่น จากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต (OEM Recommendation)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดตำแหน่ง (ขาดการกวดขันในส่วนของผู้ใช้และบำรุงรักษา และขาดการใช้ข้อกำหนดตำแหน่งการหล่อลื่นจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต (OEM Recommendation)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดปริมาณ (ขาดการกวดขันในส่วนของผู้ใช้และผู้บำรุงรักษาและขาดการใช้ข้อกำหนด ปริมาณสารหล่อลื่นจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต (OEM Recommendation)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดช่วงเวลา (ขาดการกวดขันในส่วนของผู้ใช้และผู้บำรุงรักษาและขาดการใช้ข้อกำหนดช่วงเวลาของการหล่อลื่น จากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต (OEM Recommencation)
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดสุขอนามัยและความปลอดภัย (ขาดการเอาใจใส่ในด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการดูแล บริหารจัดการสารหล่อลื่นและขาดการใช้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย (MSDS:Materials Safety and Data Sheets) จากบริษัทผู้ผลิตสารหล่อลื่น
 • การหล่อลื่นที่ใช้สารหล่อลื่นผิดทัศนคติ (หลายๆ คนในองค์กรมักมีทัศนคติไม่ดีต่อการหล่อลื่น)

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เครื่องจักรอุปกรณ์สมรรถนะสูงที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีทำงานได้ ไม่ตรงตามขีดความสามารถและด้อยประสิทธิภาพ อุปมาอุปมัยว่าชีวิตของมนุษย์ควรมีปัจจัยสี่ ที่เหมาะสมและหนึ่งในปัจจัยสี่นั้นคือ “อาหาร” หากร่างกายมนุษย์ขาดอาหารและน้ำดื่ม ทุกคนคงทราบดีว่าเราจะต้องมีอายุขัยที่สั้นลงมาก ดังนั้นหากสามารถเปลี่ยนทัศนคติการดูแลเครื่องจักร โดยเฉพาะในด้าน “การหล่อลื่น” ให้มาคิดถึงการดูแลสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง ก็คงจะสามารถทำให้ เป็นเส้นทางที่นำไปสู่ “การหล่อลื่นขั้นยอดเยี่ยม” ได้ในที่สุด หากท่านสามารถเปลี่ยนทัศนคติของท่าน และคนรอบข้างที่ทำงานในด้านการหล่อลื่นเครื่องจักรจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขัน (Competency) ขององค์กรของท่านสูงขึ้นได้อย่างแน่นอน

หัวข้อสัมมนา
 • การหล่อลื่นเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดค่าซ่อมฉุกเฉินและยืดอายุขัย
 • ไทรโบโลยีกับการหล่อลื่นเครื่องจักร
 • การแบ่งชนิดของสารหล่อลื่น
 • รูปแบบของการหล่อลื่น
 • การเลือกชนิดสารหล่อลื่น
 • จาระบีกับการหล่อลื่นแบริ่งขั้นยอดเยี่ยม
 • ความรู้เบื้องต้นด้านน้ำมันหล่อลื่น
 • การอ่านสเปคสารหล่อลื่น
 • การหล่อลื่นระบบไฮดรอลิคขั้นยอดเยี่ยม
 • การหล่อลื่นระบบเครื่องอัดอากาศขั้นยอดเยี่ยม
 • การหล่อลื่นระบบเทอร์ไบน์ขั้นยอดเยี่ยม
 • การหล่อลื่นระบบเฟืองทดขั้นยอดเยี่ยม
 • การหล่อลื่นระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในขั้นยอดเยี่ยม
 • การหล่อลื่นมอเตอร์ไฟฟ้าขั้นยอดเยี่ยม
 • เทคโนโลยีการกรองน้ำมันไฮดรอลิค –เทอร์ไบน์
 • สุขอนามัยและความปลอดภัยเกี่ยวกับสารหล่อลื่น
 • การบริหารจัดการสารหล่อลื่น
 • การพัฒนาให้ระบบการหล่อลื่นดีกว่าที่คู่มือกำหนด
เหมาะสำหรับ
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต ฝ่ายบำรุงรักษาและฝ่ายจัดซื้อ
 • ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น
 • วิศวกร โฟร์แมน ช่างเทคนิค ในฝ่ายผลิตและฝ่ายบำรุงรักษา
 • วิศวกรบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ผู้สนใจทั่วไปในงานหล่อลื่นเครื่องจักรกล