TEC02 Predictive Maintenance
การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

การบำรุงรักษาขั้นก้าวหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มผลผลิต-เพิ่มหรือยืดอายุการใช้งานเครื่องจักร ที่มีการใช้ เทคโนโลยีการ-บำรุงรักษาแผนใหม่ แบบหนึ่ง คือ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance) ซึ่งสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลัก 2 อย่าง คือ เป็นเทคโนโลยีที่สามารถระบุได้ถึงความรุนแรงของปัญหา (Problem Severity) และสามารถวินิจฉัยสาเหตุการชำรุด (Problem Diagnostic) ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การวางแผนทรัพยากรการบำรุงรักษาและแก้ไขที่รากของสาเหตุของปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก โดยเทคโนโลยีที่มักนิยมใช้ได้แก่

1. การวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน
2. การวิเคราะห์ภาพถ่ายความร้อน
3. การวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว
4. การวิเคราะห์สมรรถนะ
5. การวิเคราะห์คลื่นเสียง อาทิ AE, SPM (Acoustic Emission, Shock Pulse Monitoring)

โดยที่วิธีการต่างๆ เหล่านี้จะสามารถนำมาพยากรณ์สภาพเครื่องจักรต่างๆ อาทิ มอเตอร์, ไฮดรอลิค, คอมเพรสเซอร์, เทอร์ไบน์ ฯลฯ ทั้งนี้ยังทำให้ฝ่ายผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีความน่าเชื่อถือและมีเหตุผลมากขึ้นอีกด้วย

หัวข้อสัมมนา
1. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์แนวคิดใหม่
2. การวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการกำหนดลักษณะการบำรุงรักษา
3. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์คลื่นเสียง
4. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน
5. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย
6. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สารหล่อลื่นใช้แล้ว
7. การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยการวิเคราะห์สมรรถนะ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักการ ขั้นตอน และเทคนิควิธีการพิจารณาเลือกงานที่เหมาะสมในการทำ Maintenance Outsourcing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนานำหลักการ Maintenance Outsourcing พร้อมด้วยแนวการทำสัญญา ที่เกี่ยวข้อง (Contract) ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน
  • ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา
  • วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา
  • วิศวกรฝ่ายผลิต
  • ช่างเทคนิค