SW003 การบันทึกและวิเคราะห์ OEE โดยใช้ Software IDYL OEE
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
 
แจกฟรี License Software IDYL OEE ใช้งานฟรีตลอดชีพ
 • สมัครอบรม 1 ท่าน รับฟรี Software IDYL PM 1 Users License
 • สมัครอบรม 2 ท่าน รับฟรี Software IDYL PM 3 Users License
 • สมัครอบรม 3 ท่าน รับฟรี Software IDYL PM 5 Users License
 •  
  เนื้อหา

  ปัจจุบันภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจมีแนวโน้มสูงมากขึ้น จะพบว่าคุณภาพ ต้นทุนและรอบเวลาของการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อศักยภาพของการแข่งขันอย่างมาก และการติดตามผลลัพธ์ของปัจจัยเหล่านี้อย่างทันท่วงที จำเป็นต้องมีการกำหนดดัชนีชี้วัดที่ครอบคลุมทั้งสามปัจจัย ตัวชี้วัดที่เหมาะสมในปัจจุบันคือ การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (OEE) เพื่อนำมาปรับปรุงเครื่องจักรในกระบวนผลิต ซึ่งสามารถใช้ผลลัพธ์และข้อมูลที่เกี่ยวพันธ์กับ OEE มาลดโอกาสการหยุดกระทันหันของเครื่องจักร ลดเวลาสูญเสีย เพิ่มสมรรถนะของเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงใช้ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการจัดทำระบบการวัดให้ได้ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการจัดเตรียมระบบงานผลิตซ่อมบำรุง และระบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ทำให้ได้รายงานเชิงลึกที่เกิดจากการวิเคราะห์ของโปรแกรมอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารสามารถทราบตำแหน่งจุดอ่อนของสายการผลิตเครื่องจักร รวมถึงสาเหตุของอาการที่นำสู่ปัญหาของระบบ

  หลักสูตรนี้ เน้นการสร้างและปรับปรุงระบบการผลิต ซ่อมบำรุง และออกแบบฐานข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมรายงานประสิทธิผลโดยรวม เพื่อนำสารสนเทศและความรู้ด้านการวิเคราะห์โดยหลักการของ OEE มาปรับปรุงระบบการผลิต

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ทราบถึงความหมายของประสิทธิผลของเครื่องจักรและสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น
  2. เพื่อให้ทราบถึงหลักการสร้างและปรับปรุงระบบการผลิต ให้สอดรับกับการออกแบบฐานข้อมูลการผลิต และวัดผลเป็นค่า OEE อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้สามารถอ่านผลรายงานและวิเคราะห์ นำไปสู่มาตรการปรับปรุงเครื่องจักร กระบวนการผลิต วัสดุ และศักยภาพของบุคลากร
  เหมาะสำหรับ
  • โรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการด้านคุณภาพ
  • วิศวกรฝ่ายผลิต, วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา
  หัวข้อสัมมนา
  1. ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างระบบการผลิต กับประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
  2. การกระจายดัชนีชี้วัดนำของประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
  3. หลักการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อประยุกต์การออกแบบฐานข้อมูลวิเคราะห์ระบบการผลิต
  4. การจัดเตรียมฐานข้อมูลหลักของกระบวนการผลิต ที่ตอบสนองต่อประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
  5. การวิเคราะห์ผลของ OEE และการปรับปรุงค่าโดยลดการสูญเสีย
  6. ตัวอย่างโปรแกรมรายงานผลการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้
  7. Work Shop โดยใช้ Software IDYL OEE
  7.1 การติดตั้งโปรแกรม (Install IDYL OEE)
  7.2 การลงทะเบียนใช้งาน (Get Register)
  7.3 การสำรอง (Back Up Data)
  7.4 การใช้งานหน้าจอ (Screen Manipulation)
  7.5 การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ (Change Language)
  7.6 การลบข้อมูลเพื่อเริ่มต้นระบบ (Clean Data)
  7.7 การเตรียมตารางอ้างอิง (Master Table)
  7.8 การนำข้อมูลจาก Excel Import เข้าโปรแกรม IDYL OEE
  7.9 การสร้างข้อมูล กำลังการผลิตของเครื่องจักร ต่อสินค้าที่ผลิต
  7.10 การสร้างข้อมูล การผลิต และบันทึกการสูญเสีย
 • บันทึกข้อมูลการผลิต
 • บันทึกสาเหตุและเวลาที่เกิด Downtime
 • บันทึกสาเหตุและเวลาหยุดจากแผนการหยุด
 • บันทึกจำนวนสินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (QC)
 • 7.11 รายงาน (Report)
  Workshop

  CMMS Work Shop การใช้ Software IDYL PM โดยใช้ Computer 1 คน ต่อ Computer 1 เครื่อง

  • หมายเหตุ Computer ทาง PA Training เป็นผู้จัดเตรียมให้กับผู้เข้าอบรม