SW001 การบริหารงานบำรุงรักษา โดยใช้ Software IDYL Cloud
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

โรงงานจำนวนมากที่นำ Software ระบบบริหารงานบำรุงรักษามาใช้งาน มักจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจาก Software มีความซับซ้อนเกินไป และไม่รู้ว่าข้อมูลใดควรเก็บ เก็บไปเพื่อวิเคราะห์อะไร ไม่รู้จุดมุ่งหมายที่ชัดเจน คิดว่ามีระบบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น แต่ไม่ทราบว่าจะต้องเริ่มอย่างไร และข้อมูลส่วนไหนมีความสำคัญ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่จะเริ่มใช้ Software ระบบบริหารงานบำรุงรักษา หรือผู้ที่กำลังพัฒนาระบบบริหารงานบำรุงรักษาได้เข้าใจการเริ่มต้นระบบและเลือกจัดทำข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์งานบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้อง โดยใช้ Software IDYL PM Web 4.0 สำหรับงานบำรุงรักษาเป็นแนวทาง เนื้อหาการอบรมจะเน้นขั้นตอนการจัดสร้างข้อมูลสำหรับงาน PM และบริหารงานบำรุงรักษาดัชนีวิเคราะห์และปรับปรุงบำรุงรักษาที่สำคัญ และ Workshop การใช้ Software 1 คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถนำ Software กลับไปปฏิบัติงานจริงที่โรงงานได้ทันที

เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษาป้องกัน
Workshop

CMMS Work Shop การใช้ Software IDYL PM Web 4.0 โดยใช้ Computer 1 คน ต่อ Computer 1 เครื่อง

  • หมายเหตุ Computer ทาง PA Training เป็นผู้จัดเตรียมให้กับผู้เข้าอบรม
หัวข้อสัมมนา
1. ระบบข้อมูลงานบำรุงรักษาและข้อพิจารณาในการจัดสร้าง
1.1 ข้อมูลเครื่องจักรอุปกรณ์
1.2 ข้อมูลงาน PM
1.3 ข้อมูลพัสดุอะไหล่
2. ระบบควบคุมงานบำรุงรักษา
2.1 Work Flow และข้อพิจารณาในการจัดทำ Work Flow
2.2 การวางแผนงานทรัพยากรบำรุงรักษา
2.3 Back Log Control
3. รายงานดัชนีและการวิเคราะห์เพื่อใช้้ประโยชน์จากข้อมูลมาปรับปรุงงานบำรุงรักษา
4. CMMS Work Shop โดยใช้ Software IDYL PM Web 4.0
4.1 การติดตั้งโปรแกรม (Install IDYL PM)
4.2 การลงทะเบียนใช้งาน (Get Register)
4.3 การใช้งานหน้าจอ (Screen Manipulation)
4.4 ลบข้อมูลเพื่อเริ่มต้นระบบ (Clean Data)
4.5 การเตรียมตารางอ้างอิง (Master Table)
4.6 การสร้าง/แก้ไขข้อมูล PM (PM Database)
4.7 การทำแผน PM (PM Master Plan)
4.8 การออกใบสั่งงาน PM (PM Generated To WO)
4.9 งานค้าง (PM Backlog)
4.10 ประวัติงาน PM (PM History)
4.11 งานแจ้งซ่อม อธิบายประเภทงานมี 3 ประเภท
4.12 งานค้าง ( Backlog )
4.13 ประวัติงานซ่อม (History)
4.14 Report (ชุดข้อมูล (View) / ข้อมูลหลายมิติ (Cube)