REL07 RAM (Reliability, Availability and Maintainability)
การปรับปรุงระบบบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิค RAM
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักการปรับปรุงระบบบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยบริหารจัดการสามปัจจัยหลักที่สำคัญที่มีผลกระทบถึงกันอย่างแน่นแฟ้น รวมเรียกสั้นๆ ว่า RAM ซึ่งประกอบด้วย Reliability (ความเชื่อถือได้แทนด้วย R) - Availability (ความพร้อมใช้งานแทนด้วยตัว A) และ Maintainability (ความสามารถในการบำรุงรักษาแทนด้วยตัว M) การตั้งเป้าหมายตัวใดตัวหนึ่งจะกระทบกับปัจจัยตัวอื่นเสมอ เช่น การตั้งค่าเป้าหมายนำด้วย Availability สามารถทำได้โดยการทั้งเพิ่มค่า Reliability (ทำให้ไม่เสียบ่อย) และ/หรือ เพิ่มค่า Maintainability (ทำให้ค่า MTTR ต่ำลง คือ ใช้เวลาซ่อมสั้นถึงจะเสียบ่อยแต่ก็ซ่อมได้ในเวลาอันสั้น) หัวใจสำคัญ คือ ระบบบำรุงรักษาจะต้องใช้เทคนิคหรือเครื่องมือที่เหมาะสมในการเพิ่ม Reliability (เพิ่ม MTBF) และเพิ่ม Maintainability (ลด MTTR) ซึ่งที่คุ้นเคยกันดีในงานด้านวิศวกรรมบำรุงรักษา และ Reliability Engineering ได้แก่ RCM, RCA, Risk Assessment, Cause Mapping, Reliability Block Diargam RBD, Weibull Analysis, Parts Requirement Analysis, Critical Chain Project Management เป็นต้น

หลักสูตรนี้ ชี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา และการดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลิตภาพ (Productivity) อยู่ในระดับที่ต้องการตลอดอายุการใช้งานในการผลิตโดยให้มี Workshop ที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เพื่อแสดงตัวอย่างการนำไปประยุกต์ใช้งานที่เป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะและความเข้าใจให้กับผู้เข้าอบรม โดยเน้นที่หลักการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในเชิงระบบหรือมองในภาพรวม รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จแก่ระบบในภาพรวมได้อย่างไร เพื่อให้มองเห็นภาพและเข้าใจแนวทางในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานตามหลักการปรับปรุงระบบบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิค RAM ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเองต่อไป

เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา หรือผู้ที่ทำงานด้านบริหารจัดการสินทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม (Operating Equipment Asset Management)
  • วิศวกรด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษาด้านการวางแผนและวิเคราะห์ปรับปรุงระบบงานสำหรับสินทรัพย์เชิงอุตสาหกรรม
  • ผู้ควบคุมงาน หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีโอกาสได้ร่วมงานด้านการวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานสำหรับสินทรัพย์ของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
หัวข้อสัมมนา
CHAPTER 5 : Reliability Centered Maintenance (RCM)
1. ภาพรวมการนำเทคนิค RAM ไปประยุกต์ใช้งาน
1.1 สรุปภาพรวมของหลักการ RAM และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งาน
1.2 ทำความเข้าใจความหมายของ "Reliability", "Maintainability", "Availability", “Statistic Distribution” และเครื่องมือ/วิธีการ (Tools/Methods) ที่เป็นองค์ประกอบ ที่สำคัญที่ใช้ใน RAM
1.3 บรรยายถึงประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการนำเทคนิค RAM ไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างเช่น การลด warranty costs, การเพิ่ม production, การลด maintenance costs, การปรับปรุงด้าน safety และการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ (equipment life-extension) เป็นต้น
2. Availability : ค่าความพร้อมใช้งาน
2.1 ความสำคัญของ Availability ที่มีต่อระบบ และการตั้งค่าเป้าหมาย Availability ที่เหมาะสม
2.2 การวิเคราะห์ปัญหางานบำรุงรักษาที่เกิดจาก Availability และวิธีแก้ไข
2.3 วิธีการหาค่าระดับ Availability ที่ต้องการของระบบอุปกรณ์ และการแปลผลค่าที่ได้เพื่อถ่ายทอดไปสู่การกำหนดค่าระดับ Reliability และ Maintainability ของอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในระบบได้อย่างเหมาะสม
2.4 เทคนิคการเพิ่มค่า Availability ให้กับระบบอุปกรณ์
3. Reliability : ค่าความเชื่อถือได้
3.1 ความสำคัญของ Reliability ที่มีต่อระบบ และการตั้งค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับ Availability ที่ต้องการ
3.2 การวิเคราะห์ปัญหางานบำรุงรักษาที่เกิดจาก Reliability และวิธีแก้ไข
3.3 วิธีการวิเคราะห์และหาค่า Reliability ของอุปกรณ์และระบบ
3.4 เทคนิคการเพิ่มค่า Reliability ให้กับระบบอุปกรณ์
4. Maintainability : ค่าความสามารถหรือความพร้อมในการบำรุงรักษา
4.1 ความสำคัญของ Maintainability ที่มีต่อระบบ และการตั้งค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ Availabilit ที่ต้องการ
4.2 การวิเคราะห์ปัญหางานบำรุงรักษาที่เกิดจาก Maintainability และวิธีแก้ไข
4.3 วิธีการวิเคราะห์และหาค่า Maintainability ของอุปกรและระบบ
4.4 เทคนิคการเพิ่มค่า Maintainability ให้กับระบบอุปกรณ์
5. แนวทางการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทำ RAM ให้ประสบผลสำเร็จ
5.1 FReliability System Analysis & RBD & Weibull Analysis
5.2 RCM & RCA & Part Requirement Analysis
5.3 Risk Assessment & Cause Mapping
5.4 Critical Chain Project Management