REL06 Equipment Criticality Analysis and Risk Ranking for Maintenance Application
การวิเคราะห์ความวิกฤตและจัดลำดับความเสี่ยงของอุปกรณ์สำหรับงานบำรุงรักษา
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ ความสำคัญจำเป็น และประโยชน์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในการค้นหาอุปกรณ์วิกฤต ที่มีผลกระทบต่อการลดประสิทธิภาพด้านงานบำรุงรักษา การผลิต ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการลดผลกำไรของบริษัท
2. เพื่อฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเป็นวิทยาศาสตร์ สำหรับการนำปัจจัยหรือข้อมูลด้านงานบำรุงรักษา การผลิต ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ (เงิน) มาใช้หาอุปกรณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อฝึกพิจารณาวิธีการประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของความขัดข้องที่เกิดจากอุปกรณ์วิกฤต พร้อมการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อฝึกพิจารณาและกำหนดยุทธศาสตร์การนำผลวิเคราะห์อุปกรณ์วิกฤตและการจัดลำดับความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเข้าใจวิธีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน หลังการนำเข้าใช้งาน
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา
  • ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา และผู้ที่ทำงานด้าน HSE
หัวข้อสัมมนา
1. หลักการแนวคิดและความเข้าใจในเป้าหมายของการทำ Equipment Criticality Analysis & Risk Ranking วิธีการจัดทำ วิธีการประยุกต์ใช้งาน และวิธีการนำเข้าใช้งานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. กระบวนการในการวิเคราะห์ (Equipment Criticality Analysis & Risk Ranking Processes)
2.1 การกำหนดเป้าหมายและการเตรียมข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ (Setting Targets & Preparing Data for Analysis)
2.2 การทำความเข้าใจธรรมชาติและสาเหตุของการเกิดความขัดข้อง (Cause & Nature of Failures)
2.3 การกำหนดตัวแปรหรือปัจจัยด้านความเสี่ยงและความวิฤต (Risk & Criticality Parameters)
2.4 การวิเคราะห์แยกแยะประเภทให้กับ System/ Equipment/ Spare Parts (Classification Analysis - 80/20 Rule & ABC Analysis)
2.5 การวิเคราะห์ความวิกฤตและระดับความเสี่ยงของ System/ Equipment/ Spare Parts แต่ละแบบ (Criticality Analysis & Risk Matrix & Risk Level)
2.6 การพิจารณาเลือกวิธีการจัดการเชิงรุกหรือปรับปรุงที่เหมาะสมเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบจากความขัดข้องของอุปกรณ์วิกฤต (Proactive Actions Approaches)
3. การใช้ฟอร์ม กราฟ ตาราง เครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และรายงานสรุปผล
4. นำเสนอตัวอย่างแนวทางการจัดทำ Criticality Analysis & Risk Ranking สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตของ Industrial Plant เช่น Pump, Motor, Valve, Vessel, Heat Exchanger, Piping เป็นต้น
5. เรียนรู้จากกรณีศึกษาการนำไปปฏิบัติจริง พร้อมฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ การสรุปผล การนำผลไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลสำเร็จ และยุทธศาสตร์การนำเข้าใช้งาน เพื่อเป้าหมาย Maintenance & Reliability Improvement