REL05 Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA)
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทำความเข้าใจหลักการและฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้งาน กระบวนการวิเคราะห์ความวิกฤติ คุณลักษณะ แนวโน้ม และผลกระทบจากความขัดข้อง ที่เป็นแบบปฏิบัติที่ดี (FMECA Best Practices) ตามหลักมาตรฐานสากลพร้อมการกำหนดแนวทางในการทบทวนและแก้ไขปัญหาที่พบอย่างเป็นระบบ สำหรับระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรของ Industrial Plant
2. เพื่อฝึกพิจารณาวิธีการคัดเลือกระบบอุปกรณ์และข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ FMECA ทั้งในส่วนงานบำรุงรักษาและการผลิต โดยที่มีความสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้งานจริงของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อฝึกพิจารณาและกำหนดยุทธศาสตร์การนำผลวิเคราะห์ FMECA ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมเข้าใจวิธีการติดตาม ประเมินผล และทบทวน หลังการนำเข้าใช้งาน
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง, ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา
  • ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา, วิศวกรบำรุงรักษา และผู้ที่ทำงานด้าน HSE
หัวข้อสัมมนา
1. ความเข้าใจเรื่องเป้าหมายของการทำ FMECA หลักการแนวคิด มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิธีการจัดทำ และวิธีการนำเข้าใช้งานอย่างเป็นระบบ
2. กระบวนการในการทำ FMECA (FMECA Processes)
2.1 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและความขัดข้องของอุปกรณ์ (Equipment Fault & Failure Analysis)
2.2 การวิเคราะห์รูปแบบหรือสาเหตุของข้อบกพร่องและความขัดข้อง (Fault & Failure Modes Analysis)
2.3 การวิเคราะห์ผลกระทบจากข้อบกพร่องและความขัดข้อง (Fault & Failure Effects Analysis)
2.4 การวิเคราะห์ความวิกฤตและการประเมินความเสี่ยงของผลกระทบจากแต่ละกรณีของความขัดข้องที่พบ (Criticality Analysis & Risk Assessment)
2.5 การพิจารณาเลือกวิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงเพื่อลดหรือขจัดผลกระทบจากความขัดข้อง (Corrective Actions Selection)
3. การใช้ฟอร์ม กราฟ ตาราง เครื่องมือ และเทคนิคการวิเคราะห์ที่จำเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยในการจัดทำ FMECA
4. นำเสนอตัวอย่างแนวทางการจัดทำ FMECA สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญในกระบวนการผลิตของ Industrial Plant เช่น Pump, Motor, Valve, Vessel, Heat Exchanger, Piping เป็นต้น
5. กรณีศึกษาการนำ FMECA ไปปฏิบัติจริง พร้อมฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือ การสรุปผล การนำผลไปประยุกต์ใช้ การประเมินผลสำเร็จ และยุทธศาสตร์การนำเข้าใช้งาน เพื่อเป้าหมาย Maintenance & Reliability Improvement