REL03 Root Cause Failure Analysis for Maintenance Application
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

การเสียหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Failure เป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดในการทำงานซ่อมบำรุง ถ้าเปรียบ Maintenance เป็นหมอ เครื่องจักรเป็นคนใข้ Failure ก็คือโรค ที่เครื่องจักรเป็น การวิเคราห์หาโรคที่แท้จริงจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการรักษา เพราะไม่เช่นนั้นการรักษาก็จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ เครื่องจักรก็เช่นกัน ถ้าไม่การทำ Root Cause Failure Analysis (RCFA) งาน Maintenance ที่ทำก็เป็นเพียงการพยุงอาการของเครื่องจักรไม่สามารถทำให้เครื่องจักรสามารถกลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนางานซ่อมบำรุงให้สามารถทำการวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียและจัดการได้อย่างเป็นระบบ
2. Maintenance สามารถลดงานซ่อมบำรุง ลด Downtime และ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้
หัวข้อสัมมนา
1. อะไรคือ RCFA
2. ความสำคัญของ Root Cause Failure Analysis
3. เทคนิคการทำ RCFA
a. การคัดเลือกปัญหาเพื่อหาสาเหตุการเสีย
b. การค้นหาสาเหตุการเสีย
c. การจัดการกับการเสียที่เกิดขึ้น
4. การเชื่อมโยง RCFA กับระบบ Maintenance Management
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมบำรุงรักษา
  • ผู้ทำงานด้านวางแผนและวิเคราะห์งานบำรุงรักษา
  • วิศวกรบำรุงรักษา