MNT14 Systematic Lubrication Management
การบริหารจัดการงานหล่อลื่นอย่างเป็นระบบ
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

ในการบริหารงานบำรุงรักษามักจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการงานหล่อลื่นค่อนข้างน้อย ปัญหาการหยุดของเครื่องจักรแบบฉุกเฉินอันเนื่องจากสาเหตุความผิดพลาดในการหล่อลื่นจึงเกิดขึ้นเป็นประจำ และก็ไม่มีการค้นหาสาเหตุของความเสียหายอย่างจริงจัง ปัจจุบันแนวคิดการบริหารจัดการงานหล่อลื่นมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการบริหารงานแบบเป็นระบบ เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการงานหล่อลื่นอย่างเป็นระบบจึงถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าและเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการดูแลรักษาเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการตั้งเป้าหมายของการบำรุงรักษา เพื่อการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและนำไปปรับปรับปรุงกระบวนการและแผนการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

เพื่อลด Down Time ที่เกิดจากความผิดพลาดในการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับปรุงการบริหารจัดการงานหล่อลื่นได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้อสัมมนา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการหล่อลื่น
2. การเก็บรักษา การจัดการ และการจ่ายสารหล่อลื่น
3. การเสื่อมสภาพของน้ำมันหล่อลื่น
4. คุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นและวิธีทดสอบ
5. การควบคุมสารปนเปื้อนและการวิเคราะห์ความเสียหาย
6. การวิเคราะห์ความผิดพลาดของการหล่อลื่นทางกล
7. การวางแผนและการประยุกต์โปรแกรมหล่อลื่น
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา