MNT13 Safety Management System for Maintenance
ระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะในงานบำรุงรักษา ซึ่งพบว่ามาจากกิจกรรมการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุงอย่างจริงจัง การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งนำมาซึ่งความเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายและขวัญกำลังใจของบุคลากรในองค์กร ปัจจุบันแนวคิดการจัดการความปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุงมีแนวโน้มที่ต้องปรับเปลี่ยนไปในลักษณะการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจของบุคลากรและลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า เพิ่มผลผลิต มีการตั้งเป้าหมายของการลดอุบัติเหตุทั้งจำนวนครั้ง ความสูญเสีย รวมถึงค่าใช้จ่าย โดยการวิเคราะห์จากเหตุการณ์และสถานที่เกิดเหตุและนำไปปรับปรับปรุง

วัตถุประสงค์

เพื่อลดอุบัติแหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในระบบซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิผล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยสำหรับงานซ่อมบำรุง

หัวข้อสัมมนา
1. บทนำของการจัดการความปลอดภัย
2. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
3. การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
4. การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
5. คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยส่วนบุคคล
6. แนวทางการสืบสวนอุบัติเหตุ
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา