MNT12 Failure Analysis in Maintenance Work for Basic Mechanical Equipment
การวิเคราะห์ความเสียหายในงานซ่อมบำรุงสำหรับอุปกรณ์ทางกลพื้นฐาน
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

ปัจจุบันปัญหาการหยุดของเครื่องจักรแบบฉุกเฉินอันเนื่องจากสาเหตุความผิดพลาดในด้านต่างๆ มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยขาดการค้นหาสาเหตุของความเสียหายอย่างจริงจัง ซึ่งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับงานมักขาดความรู้พื้นฐานของชิ้นส่วนเครื่องมือกลในงานซ่อมบำรุงทำให้การสังเกตุอาการได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถให้รายละเอียดที่จะนำไปสู่การสอบสวนถึงความเป็นมาของอาการได้ หรืองานบำรุงรักษาที่ต้องมีการตรวจสอบความบกพร่องเพื่อต้องการทราบแนวโน้มแต่มักจะตรวจสอบไม่พบ เนื่องจากขาดความรู้พื้นฐานของชิ้นส่วนเครื่องมือกลเช่นกัน เพราะฉะนั้นการให้ความรู้พื้นฐานของชิ้นส่วนทางกลอย่างเป็นระบบจึงจำเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสการเกิดหยุดแบบฉุกเฉินและเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยเพิ่มศักยภาพของช่างเทคนิคและวิศวกรในการดูแลรักษาเครื่องจักร ให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพความเสียหายของชิ้นส่วนจนพบสาเหตุรากเหง้าและนำไปปรับปรับปรุงป้องกันการเกิดหยุดฉุกเฉินในครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์
 • เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านงานซ่อมบำรุงทางกล
 • เพื่อเพิ่มทักษะการวิเคราะห์สภาพความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องมือกล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับหน้างานจริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อสัมมนา
Basic Mechanical equipment
1. Plain bearing
2. Rolling bearing
3. Flexible couplings
4. Chains for power transmission
5. Belt drives
6. Wire rope
7. Wheel and Rail
หัวข้อย่อย
 • นิยามของความเสียหายในงานโลหะ
 • การวิเคราะห์ความเสียหายในงานโลหะ (Analysis of metal failure)
 • พื้นฐานความรู้สำหรับอุปกรณ์ทางกล
 • สภาพความเสียหายของอุปกรณ์ทางกล
 • สาเหตุของความเสียหาย
 • การติดตั้งและการบำรุงรักษา
 • เหมาะสำหรับ
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา