MNT04 Spare Part Reduction and Optimization
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

ค่าใช้จ่ายด้านอะไหล่ประกอบด้วยทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอัน ได้แก่ ค่าอะไหล่ที่เบิกไปใช้ ค่าใช้จ่ายในการมีอะไหล่ไว้พร้อมใช้ และค่าเสียหายในกรณี ที่กระบวนการผลิตต้องหยุดรออะไหล่เพราะไม่ได้เตรียมสำรองไว้ หลักสูตรนี้อธิบาย การบริหารอะไหล่ทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side) และอุปทาน (Supply Side) ด้านอุปสงค์ คือคาดการปริมาณความต้องการให้ถูกต้อง ด้านอุปทานก็ต้องจัดหา มาเติมให้ทันกับความต้องการ ทั้งหมดนี้มีตัวร่วมคือระดับอะไหล่ที่ควรจะเก็บ (Max/Min) และตัวแปรอื่นๆ รวมทั้งความเสี่ยงที่รับได้ กลไกการจัดการก็หนีไม่พ้น วิชาการด้านสถิติ การคำนวณต้องเชื่อมต่อกันทั้งปรับด้านอุปสงค์ (Maintenance Adjustment) ปรับด้านอุปทาน (Stock Recommendation Adjustment) รวมทั้งการคำนวณความเสี่ยง (Risk) ไปอย่างสอดคล้องกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถกำหนดระดับปริมาณอะไหล่สำรองคลังที่เหมาะสมได้ประโยชน์สูงสุด มีข้อยุติอย่างเป็นวิทยาศาสตร์โดยคำนึงถึงทั้งด้านอุปสงค์ (Demand Side), อุปทาน (Supply Side) และความเสี่ยง (Risk)

เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการฝ่ายพัสดุอะไหล่
  • วิศวกรวางแผน, วิศวกรบำรุงรักษา
  • Reliability Engineering
หัวข้อสัมมนา
CHAPTER 9 : RISK BASED SPARE PART REDUCTION AND OPTIMIZATION
1. ความจำเป็นในการลดระดับอะไหล่สำรองคลัง
1.1 Introduction to Risk Based Spare Part Optimization
1.2 Management of Commissioning Spare Part
1.3 Management of Maintenance Spare Part
1.4 Stock and Non Stock Item
1.5 Part Supply Side Management
1.6 Part Demand Side Management
2. การกำหนดระดับอะไหล่สำรองคลัง
2.1 อะไหล่ที่เคยมีประวัติการใช้งาน
2.2 อะไหล่ใหม่
2.3 Commissioning Spare Part & Insurance Spare Part
3. เทคนิกการลดระดับอะไหล่สำรองคลัง
3.1 เทคนิกการลดอัตราการใช้อะไหล่สำรองคลัง
3.2 เทคนิกการรับความเสี่ยงในการมีอะไหล่สำรองคลัง
3.3 เทคนิกการจัดการ Lead Time
4. การวางแผนอะไหล่สำรองคลัง ด้วย Simulation Model
5. Spare Part Reduction and Optimization work Process