MNT01B การปรับปรุงงาน PM เพื่อเพิ่มประสิทธิผลงานบำรุงรักษา
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

แนวคิดการวางระบบบริหารการซ่อมบำรุงรักษาในอดีต จะให้ความสำคัญกับปัญหาการหยุดของเครื่องจักรแบบฉุกเฉินโดยการวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเพื่อลดปัญหา แต่การใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งกับความหลากหลายในเครื่องจักรและกระบวนการผลิตมักจะไม่สะท้อนกับความเป็นจริงของระบบ ปัจจุบันแนวคิดการบริหารการซ่อมบำรุงรักษามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการบริหารงานแบบเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่าและเพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการตั้งเป้าหมายของการซ่อมบำรุงเพื่อการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงและนำไปปรับปรับปรุงกระบวนการและแผนการซ่อมบำรุงรักษา อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

การปรับปรุงงาน PM โดยเรียนรู้จากสิ่งที่ทำอยู่ ได้แก่ งาน PM ที่กำลังดำเนินการและการเสียที่ยังคงเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับปรุงจนได้ PM Task ที่ลด Down Time ได้จริงๆ

หัวข้อสัมมนา
หัวข้อสัมมนา (วันที่ 1 : เวลา 09.00-16.00 น.)
1. การคัดเลือกอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงงาน PM (Equipment selection)
2. การคัดเลือกงาน PM ที่จะทำการปรับปรุง (PM Selection)
3. การจัดทำและจำแนกสาเหตุการเสีย (Failure Mode Classification)
หัวข้อสัมมนา (วันที่ 2 : เวลา 09.00-16.00 น.)
1. การจัดความสำคัญของสาเหตุการเสีย (Failure mode criticality & Dominant failure)
2. การปรับปรุงงาน PM (Matching of Failure mode and PM)
3. ติดตามผล และปรับแก้
4. การเสียที่สามารถป้องกันด้วย PM ได้และ ที่ป้องกันด้วย PM ไม่ได้
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา