MNT01A การจัดสร้างงาน PM โดยใช้หลักการวิศวกรรมบำรุงรักษา
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

งานบำรุงรักษาเชิงป้องกันถือเป็นงานพื้นฐานที่สำคัญมาก ที่หน่วยงานบำรุงรักษาต้องจัดทำอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพื่อให้เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่เกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆ เนื่องจากมีแผนป้องกันไว้แล้ว การจัดสร้างงาน PM โดยไม่ได้มีหลักคิดที่ถูกต้องจะนำพาให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง มีปริมาณงานมากโดยไม่จำเป็น และอาจจะไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาการหยุดเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ตามที่หวังไว้อีกด้วย นอกเหนือจากการปรับปรุงงานแล้ว จะต้องรู้วิธีการสร้างงาน PM ที่มีหลักคิดทางวิทยาศาสตร์สามารถหยุดยั้งปัญหาการหยุดเครื่องจักรอุปกรณ์ได้ และสามารถจัดทำเป็นระบบมาตรฐานให้ผู้ที่เข้ามาดูแลงาน PM ได้ยึดเป็นแนวทางต่อไปได้

วัตถุประสงค์

การเตรียมกระบวนการเพื่อเข้าสู่การสร้างมาตรฐานงาน PM โดยเรียนรู้วิธีการในการจัดสร้างงาน PM โดยใช้วิชาการด้าน Maintenance Engineering ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จะทำให้เกิดมาตรฐานในการจัดสร้างงาน PM

หัวข้อสัมมนา
หัวข้อสัมมนา (วันที่ 1 : เวลา 09.00-16.00 น.)
1. System Risk Assessment & Equipment Criticality Analysis
2. Failure Mode Effect Criticality Analysis (FMECA)
3. Maintenance Task Analysis
4. Interval Analysis
5. Failure Rate
6. Optimization
หัวข้อสัมมนา (วันที่ 2 : เวลา 09.00-16.00 น.)
1. PM Packaging (Maintenance Resources Planning)
2. PM Master Plan
3. Work Control System Management
4. PM/CM Work Order
5. Follow up/Close
6. Reports
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • วิศวกรซ่อมบำรุง, ช่างเทคนิคที่ดูแลงานบำรุงรักษา