EE009 Electrical Device Maintenance Testing for Utility and Industry
เวลา 2 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

สำหรับโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆ และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมากอันได้แก่ Generator, Motor, Transformer, Medium Voltage Cable, Breaker, Potential Transformer, Current Transformer etc. การบำรุงรักษาภายหลังการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และการซ่อมแก้ไขเมื่อเกิดความเสียหายจำเป็นต้องทำการทดสอบทางไฟฟ้าเพื่อแสดงสภาพคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่สำคัญ ที่ใช้ในการยืนยันความพร้อมในการใช้งานต่อไปของอุปกรณ์เหล่านี้ การบรรยายที่นำเสนอนี้ นำมาจากประสบการณ์การทำงานการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ทั้งงานตรวจรับ (Commissioning Test) และงานบำรุงรักษา (Maintenance Testing) แต่กล่าวเน้นถึงการทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับงานบำรุงรักษาเป็นหลัก โดยบางส่วนสามารถนำไปใช้ในการทดสอบทางไฟฟ้าในงานตรวจรับอุปกรณ์ใหม่ๆ ดังกล่าวได้

เนื้อหาในการบรรยายนี้ วิศวกรสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเองหรือ นำมาเป็นแนวทางควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงจากบริษัทรับจ้างบำรุงรักษาจากภายนอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน Major Overhaul Generator จึงเหมาะสำหรับวิศวกรเดินเครื่อง วิศวกรไฟฟ้าด้านบำรุงรักษา และหัวหน้าส่วนบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าหรือ โรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะวิศวกรบริษัทซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทั่วไป

หัวข้อสัมมนา
1. ส่วนประกอบที่สำคัญของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทั่วไปที่จำเป็นต้องตรวจสอบและทดสอบไฟฟ้า
2. ฉนวนไฟฟ้า ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง การตรวจสอบ การทดสอบไฟฟ้าและการแปลความหมายผลการทดสอบ
3. การทดสอบทางไฟฟ้าที่สำคัญและมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ และการนำมาตรฐานการทดสอบเข้ามาช่วยในการประเมินสภาพ
4. การทดสอบไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์
5. การทดสอบไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า
6. การทดสอบไฟฟ้าของหม้อแปลงเครื่องมือวัด
7. การทดสอบไฟฟ้าของสายเคเบิ้ลไฟฟ้าแรงสูง
8. การทดสอบอุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้าแรงสูง
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน