EE006 Underground Cable System
ระบบเคเบิลใต้ดิน
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบระบบเคเบิลใต้ดินเป็นการจ่ายไฟที่ใช้สายตัวนําหุ้มด้วยฉนวนแข็ง หรือฉนวนเหลวเพื่อให้ทนต่อแรงดัน ได้สูงเนื่องจากในบางพื้นที่มีที่ว่างไม่มากพอที่จะเดินสายส่งจ่ายแบบขึงในอากาศ สายเคเบิลใต้ดินจะใช้ระยะห่างน้อยสามารถติดตั้งใต้พื้นดิน หรือติดตั้งวางสายเคเบิลในอากาศได้ เช่น ในอุโมงค์โดยมีชั้นรองรับอย่างมั่นคง หรือวางในราง หรือร่องที่ทําไว้เพื่อวางสายเคเบิลโดยเฉพาะ หรือฝังในดินโดยตรง หรือวางใต้ท้องทะเล การต่อสายส่งจ่ายแบบเคเบิลใต้ดินเข้ากับสายส่งจ่ายแบบขึงในอากาศจะต้องต่อผ่านหัวเคเบิล (Cable Termination) ข้อดีของการใช้สายเคเบิลใต้ดิน ทําให้ดูเรียบร้อย ปลอดภัยจากฟ้าผ่าโดยตรงให้ความปลอดภัยสูงแก่คน และสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งที่สำคัญคือ ความรู้ในส่วนประกอบของระบบเคเบิลใต้ดิน คือ โครงสร้างของสายเคเบิลใต้ดิน Terminatorรูปแบบและโครงสร้างของท่อร้อยสายไฟ Manhole Handhole วิธีการร้อยเคเบิล แรงดึงสายไฟ การทดสอบสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน

เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน
หัวข้อสัมมนา
1. ส่วนประกอบของระบบเคเบิลใต้ดิน
1.1 รูปแบบการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
1.2 บ่อพักสายเคเบิลใต้ดิน (Manhole and Handhole)
1.3 เสาต้นขึ้นหัวสายเคเบิลใต้ดิน (Cable Riser Pole)
1.4 ท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน (Conduit)
2. การออกแบบระบบเคเบิลใต้ดิน
3. การก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดิน
4. การตรวจสอบและการทดสอบก่อนการจ่ายไฟ
5. การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบระบบไฟฟ้าของโรงงานมีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่เรียกว่าระบบไฟฟ้าใต้ดิน โดยเน้นความรู้พื้นฐานของส่วนประกอบต่างๆ ในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง