EE005 Substation Equipment and Relay Protection
อุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและการใช้งานรีเลย์ป้องกัน
เวลา 2 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งมีสถานีไฟฟ้าเป็นของโรงงานเอง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานตั้งแต่ 115 เควี. ลดลงมาจนถึง 12 เควี. และมีอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้งานภายในสถานีไฟฟ้าดังนี้ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังทำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าระบบส่ง 115 เควี เป็นแรงดันระบบจำหน่ายที่ใช้งานในโรงงานและรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่, เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงสูงและสวิตช์เกียร์ทำหน้าที่ตัดไฟ ในโรงงานเมื่อมีสิ่งผิดปกติประเภทการลัดวงจรเกิดขึ้น, มิเตอร์ต่างๆ ที่รับไฟจากซีทีและพีทีแรงสูงจะทำหน้าที่ตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า เช่น แรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไฟอยู่ว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่, รีเลย์ป้องกันต่างๆ ในสถานีจะทำงานช่วยป้องกันเมื่อเกิดการลัดวงจรของระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน เป็นต้น ดังนั้น พนักงานของโรงงานที่ทำงานเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้งาน, การตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีการใช้งานและทำงานได้อย่างถูกต้อง เพราะถ้าพนักงานที่รับผิดชอบขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าและรีเลย์ระบบป้องกันจะถูกใช้งานไม่ถูกต้องและอาจเกิดความเสียหายที่รุนแรงและลุกลามจนทำให้โรงงานต้องหยุด การผลิตสินค้าได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงของโรงงานมีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแต่ละชนิดที่มีใช้งานรวมทั้งรีเลย์ระบบป้องกัน โดยเน้นความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

หัวข้อสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้า
2. GIS SUBSTATION
3. HV CIRCUIT BREAKER
4. POWER TRANSFORMER
5. MV SWITCHGEAR
6. การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรม
7. RELAY PROTECTION
8. FAULT CALCULATION
9. RELAY SETTING
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน