EE004 Power System for Industrial Plant
ระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการใช้ไฟฟ้าเพื่อเดินเครื่องจักรสำหรับผลิตสินค้า ซึ่งเป็นรายได้ให้กับโรงงานระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงาน ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับงานดังกล่าว ดังนั้นวิศวกรหรือช่างไฟฟ้าผู้รับผิดชอบระบบไฟฟ้าควรมีความรู้การใช้งานระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เช่น การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า, การเลือกMCBให้เหมาะสมกับโหลดโดยมีพิกัดการตัดกระแสฟอล์ทที่ถูกต้อง, สายไฟและ การเดินสายไฟ, การเลือกขนาดสายอย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแรงดันตกเกินพิกัด ,การเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลดที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

วัตถุประสงค์
1. มาตรฐานของระบบไฟฟ้าและข้อกำหนดต่างๆ
2. หลักการของระบบป้องกันไฟฟ้า
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันให้เหมาะสมกับโหลด
4. ความรู้ในการต่อสายดินและระบบป้องกันไฟรั่วที่ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย
5. การเดินสายไฟที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อความเหมาะสมกับโฆลดและความปลอดภัย
6. ความรู้เรื่องหม้อแปลงในการใช้งาน และการบำรุงรักษาตามวาระ
หัวข้อสัมมนา
1. ระดับของแรงดันไฟฟ้า
2. รูปแบบการรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรม Single Line Diagram
3. หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน
4. LV Overcurrent Protection ฟิวส์แรงต่ำและเซอร์กิตเบรคเกอร์แรงต่ำ
5. การต่อลงดินสำหรับระบบแรงต่ำและอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว
6. การคำนวณกระแสลัดวงจร
7. การเลือกอุปกรณ์ป้องกัน MCB ให้เหมาะสมกับโหลด โดยมีพิกัดการตัดกระแสฟอล์ทที่ถูกต้อง
8. การเซ็ตติ้ง ACB MCB
9. สายไฟฟ้าและการเดินสายไฟ
10. ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยชองระบบไฟฟ้า
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง,
  • ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
  • วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน