EE003 MV Switchgear/Circuit Breaker Maintenance and Testing
การใช้งานและบำรุงรักษาสวิตซ์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดันปานกลาง ที่นิยมติดตั้งใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสถานีไฟฟ้าเป็นของโรงงานเอง ระดับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจะมีตั้งแต่ 33 เควี. ลดลงมาจนถึง 1 เควี. อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนี้จะทำหน้าที่ตัดไฟในโรงงานเมื่อมีสิ่งผิดปกติประเภทการลัดวงจรเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้า รวมถึงการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟอยู่ว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ ดังนั้น สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาตามวาระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความพร้อมที่จะทำงานเมื่อเกิดเหตุผิดปกติเกิดขึ้น เพราะถ้าสิ่งผิดปกติที่เกิดไม่ถูกตัดหรือกำจัดออกไปในเวลาที่รวดเร็วแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจจะรุนแรงและลุกลามจนทำให้โรงงานต้องหยุดการผลิตสินค้าได้

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรกเกอร์สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระพนักงาน จะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง

หัวข้อสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบป้องกันไฟฟ้าแรงสูง
2. สวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร
3. มาตรฐานที่ใช้กับสวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์
4. การแบ่งประเภทของสวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์
5. ส่วนประกอบต่างๆ สวิตช์เกียร์
6. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในตู้สวิตช์เกียร์
7. รีเลย์ต่างๆ ที่ใช้งานร่วมกับสวิตช์เกียร์
8. ฟังชั่นการทำงานของสวิตช์เกียร์
9. การบำรุงรักษาสวิตช์เกียร์ตามวาระแบ่งเป็นกี่ประเภทและดำเนินการอย่างไร
10. การทดสอบสวิตช์เกียร์/เซอร์กิตเบรคเกอร์
11. ปัญหาที่พบบ่อยในสวิตช์เกียร์และวิธีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
  • ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
  • วิศวกรไฟฟ้า, พนักงานไฟฟ้าโรงงาน