EE002 Transformer Testing and Maintenance
การทดสอบและการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในโรงงานอุตสาหกรรม
เวลา 1 วัน (เวลา 09.00 - 16.00 น.)
เนื้อหา

หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่ติดตั้งใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ เป็นแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงงาน ซึ่งขนาดของหม้อแปลงนี้อาจจะมีตั้งแต่ขนาด 5 MVA จนถึง 100 MVA ตามขนาดการใช้ไฟของโรงงานแต่ละแห่งและราคาของหม้อแปลงจะเริ่มตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป จากการที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังมีราคาแพงมาก หากเกิดการชำรุดเสียหายจะมีผลกระทบต่อระบบการผลิตสินค้าของโรงงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแก้ไขและการซ่อมแซมต้องใช้เวลานานอย่างเร็ว 1-2 สัปดาห์ หากการชำรุดเกิดขึ้นภายในตัวเครื่อง หม้อแปลงจะต้องใช้เวลาในการตรวจซ่อมไม่ต่ำกว่า 1-4 เดือน และการหาหม้อแปลงทดแทนในช่วงระยะเวลาการซ่อมจะเป็นปัญหามาก เพราะจะไม่มีหม้อแปลงที่ตรงกับการใช้งานของโรงงานสำรองอยู่เนื่องจากหม้อแปลงมีราคาแพงมาก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยาวนานจึงจำเป็นที่พนักงานที่รับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าวต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน, การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามวาระเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดูแลอย่างถูกต้อง หรือหากมีการจ้างบริษัทอื่นทำการบำรุงรักษาตามวาระ พนักงานจะได้มีความรู้ว่าควรจะตรวจสอบหัวข้อใดบ้างในการจ้าง และสามารถอ่านแปลความหมาย ผลการทดสอบหม้อแปลงได้

หัวข้อสัมมนา
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแรงสูง
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
3. ชนิดต่างๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า
4. ส่วนประกอบต่างๆ และอุปกรณ์ที่สำคัญในหม้อแปลงไฟฟ้า
5. การบำรุงรักษาหม้อแปลงแบบ Preventive Maintenance
6. การทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
7. น้ำมันหม้อแปลงและ DGA (Dissolve Gas Analysis)
8. อุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งอยู่ที่ตัวหม้อแปลงไฟฟ้า
9. รีเลย์ต่างๆ ที่ใช้งานป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า
10. ฟังชั่นการทำงานของชุด On load tap changer
11. ปัญหาที่พบบ่อยในหม้อแปลงไฟฟ้าและวิธีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา
เหมาะสำหรับ
  • ผู้จัดการโรงงาน, ผู้จัดการงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า,
  • วิศวกรไฟฟ้าของโรงงาน, พนักงานไฟฟ้า,
  • ผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน