BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL

Vibration Analysis

การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

รายละเอียด
ISBN 9789742125905 280 หน้า
ผู้แต่ง ประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง, สุชญาน หรรษสุข
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาดรูปเล่ม 160 x 235 มิลลิเมตร
ความหนา 21 มิลลิเมตร
เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
ชนิดของปก ปกอ่อน
เดือน/ปี ที่พิมพ์ 07/2550
ราคาปก 295.00 บาท
เนื้อหา

หัวใจของงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์คือการทำให้เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามแผนการใช้งานที่กำหนดไว้ โดยเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเพื่อทำให้องค์กรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยุคของการแข่งขันที่ไร้พรมแดน

เนื้อหาในเล่มนี้จะประกอบไปด้วย หลักการบำรุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งจะกล่าวถึงหลักการบำรุงรักษาแบบคร่าว ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่จะมาทำงานด้านบำรุงรักษานำไปค้นคว้าศึกษาต่อได้

สารบัญ
 • บทที่ 1 หลักการบำรุงรักษาเบื้องต้น
 • บทที่ 2 การบำรุงรักษาแบบพยากรณ์ตามสภาพ
 • บทที่ 3 ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษากับการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
 • บทที่ 4 ทฤษีการสั่นสะเทือนเบื้องต้น
 • บทที่ 5 การแปลงสัญญาณฟูเรียร์แบบเร็ว
 • บทที่ 6 หัววัดการสั่นสะเทือน
 • บทที่ 7 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนและซอฟต์แวร์
 • บทที่ 8 เทคนิคการวัดและมาตรฐานการสั่นสะเทือน
 • บทที่ 9 เทคนิคการวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ความบกพร่องของเครื่องจักรกลและกรณีศึกษา
 • บทที่ 11 การปรับดุลยภาพในเครื่องจักร