BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL

Reliability Based Maintenance Management

การจัดการงานบำรุงรักษาด้วย Reliability

รายละเอียด
ISBN 9786160802074 400 หน้า
ผู้แต่ง วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์ , ดลดิษฐ์ เมืองแมน
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาดรูปเล่ม 198 x 248 x 29 มม.
น้ำหนัก 1,105 กรัม
เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
ชนิดของปก ปกแข็ง
เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 6 ในชุด Inductrail Technical and Management Series ในหมวดของการบริหารการจัดการงานบำรุงรักษา เนื้อหาในเล่มนี้ยังอยู่ในแนวทางเดิมแต่มีความลึกขึ้นในทุกๆเรื่อง เนื้อหาภายในจะทำให้สามารถคิดย้อนกลับไปหาเหตุปัจจัยของความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้เห็นเรื่องต่างๆได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวบ่งชี้ว่าการบริหารงานบำรุงรักษาให้เกิดผลสำเร็จอย่างมั่นคงหรือไม่ คือ "ความสามารถในการตั้งและบริหารงบประมาณ แล้วก็สามารถควบคุมงบประมาณของงานและงบประมาณของเงินได้อย่างมีระบบทำซ้ำได้" ดังรายละเอียดในบทที่ 10 ซึ่งเป็นเรื่องการจัดทำและบริหารงบประมาณบำรุงรักษา ซึ่งเป็นบทที่สำคัญมาก และเป็นที่ "ที่เรื่องเทคนิคและเรื่องเงินมาพบกันอย่างสมบูรณ์" ดังนั้นทุกบทก่อนหน้าจึงเป็นเหตุปัจจัยของมัน ดังเช่น ความสามารถในการคัดเลือกงานบำรุงรักษาตามแผนได้อย่างถูกต้อง(บทที่ 5) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลการเสีย (บทที่ 6) ความสามารถในการวิเคราะห์งานบำรุงรักษาประเภทต่างๆ ได้อย่างวิทยาศาสตร์และให้ประโยชน์สูงสุด(บทที่ 7 และ 8) ความสามารถในการจัดอะไหล่สำรองคลัง โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม (บทที่ 9) เป็นต้น

เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับงานประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมการพัฒนาซึ่งหน่วยงานต่างๆ กำลังทำอยู่ ซึ่งท่านผู้นำและผู้บริหารองค์กร สามารถนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร