BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL

Efficacy of Maintenance

สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา

รายละเอียด
ISBN 9789742123635 (ปกแข็ง) 372 หน้า
ผู้แต่ง สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา, วัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาดรูปเล่ม 195 x 248 มิลลิเมตร
เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
ชนิดของปก ปกแข็ง
เดือน/ปี ที่พิมพ์ 02/2549
เนื้อหา

หนังสือเรื่อง "Efficacy of Maintenance : สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา" มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการทำงานบำรุงรักษา ให้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพและความเข้มแข็งในเชิงการบริหารงานบำรุงรักษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างผลผลิตให้มีต้นทุนต่ำที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันในเวทีการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นไปที่เทคนิคหรือวิธีการลงมือทำงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ แต่จะเน้นให้เข้าใจหลักการจัดระบบงาน และจัดการให้กิจกรรมต่างๆ ของงานบำรุงรักษาและหน่วยงานข้างเคียงเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำเสนอข้อแนะนำไปปฏิบัติ และข้อสรุปที่ครอบคลุมวิธีปฏิบัติของระบบบริหารงานบำรุงรักษาเพื่อเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถกำหนดบทบาทหน้าที่ และทิศทางการพัฒนาระดับสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด

สารบัญ
 • บทที่ 1 คำศัพท์และคำนิยามของงานบำรุงรักษา
 • บทที่ 2 การกำหนดประเภทงานบำรุงรักษา
 • บทที่ 3 การจัดโครงสร้างและนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • บทที่ 4 การจัดเตรียมข้อมูลบำรุงรักษา
 • บทที่ 5 การจัดกลุ่มงานบำรุงรักษาตามแผน
 • บทที่ 6 ตารางงานของกลุ่มกิจกรรมบำรุงรักษาตามแผน
 • บทที่ 7 ระบบควบคุมบำรุงรักษา
 • บทที่ 8 การบริการงานบำรุงรักษาขณะหยุดเดินเครื่องตามแผน
 • บทที่ 9 การวางแผนด้านอะไหล่
 • บทที่ 10 การจ้างเหมาและพันธมิตรงานบำรุงรักษา
 • บทที่ 11 การจัดงบประมาณบำรุงรักษา
 • บทที่ 12 แผนแม่บทการบริหารงานบำรุงรักษา
 • บทที่ 13 ระบบบริหารงานบำรุงรักษา
 • บทที่ 14 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
 • บทที่ 15 สมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาและการปรับปรุง
 • บทที่ 16 การจัดงานบำรุงรักษาให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • บทที่ 17 ระบบบริหารต้นทุนของธุรกิจบริการ