BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL

BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL

งบประมาณ : งานสร้างและควบคุมเป้าหมายธุรกิจ

รายละเอียด
ISBN 9789745349223 (ปกแข็ง) 200 หน้า
ผู้แต่ง สุพัฒน์ เซียศิริวัฒนา
สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น
จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาดรูปเล่ม 197 x 240 มิลลิเมตร
ความหนา 18 มิลลิเมตร
เนื้อในพิมพ์ ขาว - ดำ
เดือน/ปี ที่พิมพ์ 01/2547
ราคาปก 550.00 บาท
เนื้อหา

การจัดทำงบประมาณประจำปีถือเป็นเรื่องปกติที่ทุกๆ หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ บริษัทเอกชน หรือองค์กรอิสระ จะต้อง จัดเตรียมล่วงหน้า โดยทั่วไปเรามักจะคุ้นกับการจัดเตรียมงบประมาณในลักษณะของการสรุปค่าใช้จ่าย เพื่อตั้งเบิกหรือตั้งรายจ่ายในปีถัดไป ความหมายที่แท้จริงของ การจัดทำงบประมาณคือ การรวบรวมข้อพิจารณาทุกๆ แง่มุมที่จะกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ ไม่เพียงเฉพาะ ค่าใช้จ่าย เท่านั้น ยังเป็นการสรุปการคาดการณ์เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ผลกำไร การบริหารทรัพย์สินที่มีอยู่ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบัน จนถึงอนาคต ตลอดจนการจัดโครงสร้างของธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวะการตลาด ที่นับวันก็ยิ่งแข่งขันกันสูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถตั้งรับและรุกทันกับสถานการณ์ของธุรกิจที่พํฒนาเปลี่ยนแปลงไป โดยวางแผนป้องกันความผิดพลาด อันจะทำให้ตื่นตระหนก กับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ล่วงหน้า จะกล่าวสรุปได้ว่า การจัดทำงบประมาณธุรกิจก็คือการจัดเตรียม ส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ(Business Plan) ไว้อย่างรอบคอบเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริง เพื่อสร้างกำไรจากผลประกอบการณ์

หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นแนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจ และการตั้งงบประมาณ ยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจ สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเสริม ประสบการณ์ให้พร้อมเตรียมตัวที่จะก้าวขึ้นรับผิดชอบเป็นผู้บริหารที่มีความเข้าใจวิธีบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานซึ่งไม่ได้อ้างอิงตำราเล่มใดและพยายามจัดเรียงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาเพื่อให้ เข้าใจได้ง่าย

สารบัญ
 • บทที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท
 • บทที่ 2 ข้อมูลหลักจากงบกำไร – ขาดทุนและงบดุล
 • บทที่ 3 การกระจายค่าใช้จ่าย
 • บทที่ 4 ต้นทุน (ค่าใช้จ่าย)
 • บทที่ 5 ค่าใช้จ่ายจากสินทรัพย์
 • บทที่ 6 การรวบรวมค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำงบประมาณ
 • บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงของงบดุล
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ธุรกิจ
 • บทที่ 9 การทำงบประมาณทางธุรกิจที่แปรเปลี่ยน
 • บทที่ 10 การใช้งบประมาณเป็นแนวทางของธุรกิจ
 • บทที่ 11 งบประมาณของธุรกิจซื้อ – ขายสินค้า
 • บทที่ 12 งบประมาณของธุรกิจบริการ
 • บทที่ 13 งบประมาณของธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • บทที่ 14 การพิจารณางบประมาณก่อนประกอบการ
 • บทที่ 15 การติดตามผลประกอบการณ์จากงบประมาณ